Sotning och brandskyddskonroll är föreskriven enligt svensk lag. Priserna skiljer sig över landet och taxekonstruktionerna är beroende på bebyggelsestrukturen.
Det är respektive kommun som fattar beslut om taxorna och inte den enskilde entreprenören (sotningsföretaget)

Avtalen mellan kommun och skorstensfejarmästare skiljer sig också. Ungefär 80 st kommuner har ett avtal med sin skorstensfejarmästare som sträcker sig tills denne nått pensionsålder - vanligvis 65 år. Andra kommuner har genomfört en så kallad upphandling. Vanligtvis sker upphandling genom så kallad tjänstekoncession. Normalt sett spelar priset mycket stor roll i dessa upphandlingar och ofta är det den med lägst pris som också får ansvara för entreprenaden. Entreprenadtiderna skiljer sig åt – vissa avtal sträcker sig på 3 år andra på 5 år, endast några fåtal är längre (8 år) och några fåtal är kortare (2 år).
Kommunen bestämmer arbetsordning, taxor med mera, länsstyrelsen utövar tillsyn över kommunerna och indirekt över entreprenören också.

Vad innebär detta för dig som kund hos SträngnäsSotarn AB? Det innebär att vi servar dig med sotning och brandskyddskontroll – så länge du vill såklart. Möjligheter finns för dig att söka s.k egensotning. Efter genomgången kurs och genomförd brandskyddskontroll får du efter dispensansökan till kommunen ansvara för sotningen av dina egna anläggning. Detta moment omfattar bara rengöringen, det vill säga sotningsmomentet, och är lika över hela Sverige. Sveriges Skorstensfejare har den unika möjligheten att genom kommunernas försorg få utöva tillsyn över brandskyddet genom att genomföra så kallad brandskyddskontroll. Sotningsintervallerna är också olika över landet – desto längre norrut vi kommer, desto längre är vintrarna och normalt sett är eldningssäsongerna längre. Av samma anledning är ofta takkonstruktioner kraftigare i hus i Norrland, då de måste dimensioneras för högre snölast.

Vi anpassar antalet sotningar just till det sätt du eldar – det är därför vi kanske sotar fler gånger hos dig än hos din granne. Sotningsintervallerna anpassas efter typ av bränsle, eldstad och nyttjandegrad precis som intervallet för brandskyddskontrollen.
Är du osäker på vad som gäller dig och din fastighet – kontakta oss så berättar vi mer!